BEHANDELINGEN

Praktijk Spijker is een jonge dynamische organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in de regio Twente die behandeling biedt aan kinderen en jongeren met psychische en psychiatrische problemen.

We kijken samen naar de best passende vorm van behandeling, en waar nodig werken wij nauw samen met andere specialisten in de regio om een zo volledig mogelijke behandeling te kunnen bieden.

coaching praktijk Spijker

DEZE BEHANDELINGEN BIEDEN WIJ

Psychomotorische therapie is een ervaringsgerichte behandelvorm die gebruik maakt van bewegen, bewegingsactiviteiten en lichaamsgerichte activiteiten. Dat betekent dan ook dat de werkplek van een PMT-er vaak een sport- of gymzaal is. Het bewegen is geen doel op zich, maar wordt gebruikt als middel om met de jongere in gesprek te komen.

Binnen de PMT staat het behandelen van jongeren met psychische en/of psychosociale problemen centraal. Het doel van PMT is het komen tot een gedragsverandering of daaraan een bijdrage te leveren en daarmee de geconstateerde problematiek weg te nemen of te verminderen.
Dit zodat de jongere zo goed mogelijk in staat is om op zijn of haar manier deel te zijn van zijn directe omgeving en de maatschappij.

Dit is een van de voorbeelden waarop ik met de kinderen, jongeren en adolescenten werk, die dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling en dagelijks functioneren. De behandeling kan individueel plaatsvinden of in groepen van maximaal 5. Dit om ook in groepjes voldoende individuele aandacht te hebben voor iedere deelnemer.

Het systeem, ouders/verzorgers en/of andere betrokkenen worden intensief betrokken bij de behandeling. Naast het bijwonen van intake, evaluatie en eindgesprekken kan het zijn dat het gezin of delen daarvan deelnemen aan de therapie. Dit gebeurt altijd in overleg met de cliënt en betrokkenen.

Iedereen kent, (meestal) zonder het te weten, uit eigen ervaring een trance. Bijvoorbeeld zó opgaan in een boek of film dat je iemand niet hoort binnenkomen, of dagdromen waardoor je zo in de innerlijke wereld bezig bent, dat de omgeving vervaagt. Een verschil tussen deze spontane trances en hypnose is de doelgerichtheid en de motivatie van de persoon.

Wat is hypnose?

Hypnose is een toestand van een verhoogd niveau van bewustzijn. In deze toestand kan je gebieden van jezelf controleren, die normaal buiten het bereik vallen van het rationele, logische, verbale bewustzijn en veranderingen aanbrengen in lichamelijke, psychische en emotionele toestanden.

Kinderen ervaren hypnose vaak als ontspannend en prettig. Het behandeleffect is snel: zelfvertrouwen, zelfcontrole en zelfstandigheid worden vergroot. Hypnose is een techniek bij zowel medische als psychotherapeutische behandeling van kinderen en adolescenten.

Wat is hypnose niet?

Hypnose roept vaak associaties op van een toneelhypnotiseur, die mensen dingen laat doen zonder dat ze daar controle over hebben of het zich later kunnen herinneren. Hierdoor denken mensen dat ze in hypnose hun regie verliezen. Dit is onjuist.

De therapeut laat een cliënt niets tegen zijn of haar eigen wil doen. Integendeel, de cliënt is zich tijdens de trance degelijk bewust van wat er gebeurt en kan de suggesties van de therapeut in trance gebruiken om zich beter te voelen.

Indicaties bij ons voor hypnose bij kinderen zijn:

 1. Slaapstoornissen
 2. (Spannings)hoofdpijn
 3. Migraine
 4. Angsten
 5. Tics
 6. Concentratieproblemen
 7. Tekorten in sociale vaardigheden, geremdheid
 8. Negatief zelfbeeld, gebrek aan zelfvertrouwen
 9. Faalangst

Acceptance and Commitment Therapy is een nieuwe vorm van gedragstherapie, die verschillende werkzame technieken met elkaar combineert. Het model van ACT bevat zes zuilen. Mindfulness, Acceptatie, Defusie, Zelf als context, Waarden, Toegewijde actie.

Gezamenlijk zorgen de oefeningen uit deze zes zuilen voor meer psychologische flexibiliteit. Hierdoor kun je beter omgaan met moeilijke situaties van het leven, en zul je sneller geneigd zijn om dingen te doen die echt belangrijk voor je zijn. ACT zorgt voor een vrolijke, speelse levenshouding, waarbij alle angst en pijn die soms in ons leven om de hoek komt kijken, een mindere prominente rol zal hebben op je gemoedstoestand en in je leven.

Je zult ook merken dat ACT heel anders naar gedachten kijkt dan jij dat wellicht gewend bent te doen. Mensen die ACT bedrijven vinden gedachten eigenlijk maar rare dingen: Dingen die je vooral niet al te serieus moet nemen. Waarschijnlijk komt je therapeut/ begeleider met hele maffe opdrachten op de proppen. Je zult je misschien afvragen of de hulpverlener wel helemaal goed bij zijn hoofd is, dat hij dit soort dingen voorschrijft! Weet dan dat al die rare oefeningen een heel duidelijk en serieus doel hebben. ACT probeert mensen uit hun hoofd te halen, door gedachten te verdraaien. Denk bijvoorbeeld eens aan de laatste keer dat je een heel zuur snoepje hebt gegeten, en hoe dat snoepje in je mond, over je tong en langs je kiezen gleed. Voel je het zuur al in je kaken? Net echt, toch? Dit is precies wat er gebeurd is met sommige woorden in jouw hoofd. Woorden als ‘paniek’, ‘dood’ en spreuken als ‘Dat kan ik toch niet’ voelen daardoor heel echt. De oefeningen zorgen ervoor dat je ziet dat het ‘maar’ gedachten zijn. een behandeling zal zijn die aansluit bij de hulpvraag en vervolgens plannen we een vervolgconsult in bij mevr. A. Grob, ACT therapeut.

Bij meerdere vragen binnen dezelfde leeftijdscategorie kan ook gekozen worden voor een groepsbehandeling, waarbij het uitwisselen van ervaringen bij de verschillende oefeningen enorme inzichten zal geven en de psychologische flexibiliteit nog meer zal versterken.

Bij ouderbegeleiding staan de opvoedingsvragen van ouders/verzorgers centraal en wordt er vooral gesproken over de rol als opvoeder. We proberen hierbij aan te sluiten bij de doelen van ouders/verzorgers waarbij uiteenlopende situaties,problemen,zorgen en krachten besproken worden. De aandacht zal vooral gericht zijn op de relatie tussen ouder en kind of jongere. Tijdens deze gesprekken wordt samen naar passende oplossingen gezocht binnen het gezin en worden extra opvoedingsvaardigheden aangereikt.

werkwijze

De begeleiding  bestaat uit gesprekken die één of beide ouders/verzorgers voeren met een behandelaar. Hierbij is het streven dat beide ouders/verzorgers zoveel mogelijk aanwezig zijn. De duur en de frequentie zal afhangen van de hulpvraag en de problematiek.

Vaak zal ouderbegeleiding geboden worden in combinatie met een individueel behandeltraject voor het kind.

Nauwe samenwerking tussen iedere betrokkene is van belang om  te kunnen komen tot een zo optimaal mogelijk resultaat.

doelgroep

Ouderbegeleiding is bedoeld voor ouders/verzorgers die vragen of zorgen hebben over het gedrag van hun kind(eren). Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met vragen rondom dagelijkse conflicten thuis, emotionele ondersteuning en/of sociale vaardigheden van het kind of hoe om te gaan met een eventuele diagnose.

Zorgen rondom het kind kunnen ook verband houden met problemen van ouders/verzorgers zelf. Op het moment dat deze problemen meer op de voorgrond staan zullen we samen overleggen hoe hiermee om te gaan.

“In het loslaten van het willen oplossen, vind je de weg naar acceptatie” (Ingspire) “Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid” Albert Einstein “Het belangrijkste is dat we niet ophouden met vragen stellen”

Vanuit de context van het gezin ontwikkelt ieder individu zich op zijn of haar eigen wijze. Een probleem van één gezinslid kan wat ons betreft dan ook niet los worden gezien van andere gezinsleden. We werken daarom graag met het complete gezinssysteem. Dat betekent concreet dat bijna alle hulpvormen gecombineerd worden met gezinsbehandeling. Samen groeien om de interactiepatronen tussen gezinsleden te verbeteren en daarmee het gezinsgeluk te vergroten is het doel van gezinsbehandeling.

Werkwijze

Praktijk Spijker biedt behandeling vanuit de overtuiging dat de kracht en de mogelijkheid om te veranderen in de gezinnen zelf aanwezig is. De gezinsbehandelaar verricht haar werkzaamheden voornamelijk in de thuissituatie van het kind of de jongere. De gezinsbehandelaren werken vanuit de oplossingsgerichte methodiek en het systemisch denken. Zij gaat samen met alle gezinsleden aan de slag om duidelijk te krijgen wat er goed gaat in het gezin (deze krachten willen we benutten en versterken), kijkt wat het gezin wil veranderen en bij welke problemen het gezin hulp wil. Het gezin heeft zelf de regie om te bepalen aan welke doelen zij willen werken en op welke manier de gezinsbehandelaar een rol mag spelen om de doelen te behalen. Zij kan, door de manier van vragen stellen of het inzetten van technieken, gezinsleden hun eigen kracht (opnieuw) laten ontdekken en hiermee dus ook de motivatie tot verandering.

In grote lijnen zijn er 3 fasen in de behandeling. In de startfase maken we kennis met elkaar en worden de problemen en de krachten in kaart gebracht. Aan de hand daarvan worden doelen opgesteld. De veranderfase is gericht op het werken aan die doelen en het verbeteren van de communicatie onderling. In de eindfase wordt bekeken of de gestelde doelen naar tevredenheid van het gezin behaald zijn, of de situatie is verbeterd en of het gezin in staat is om in de toekomst problemen samen op te lossen.

Doelgroep

Gezinsbehandeling is er voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. De kinderen en jongeren die bij Praktijk Spijker komen, kijken met hun gevoeligheden en kwetsbaarheden door een andere bril, waardoor zij het leven anders in kunnen kleuren dan hun omgeving. Op het moment dat de omgeving de zienswijze/ de belevingswereld van het kind onvoldoende verstaat ontstaan er wrijvingen met spanningen, angsten en/ of boosheid als gevolg. De kwaliteiten van zowel het kind of de jongeren en zijn of haar gezin raken naar de achtergrond. De balans tussen draaglast en draagkracht is uit evenwicht. Vaak worden er problemen ervaren op meerdere gebieden.

Doelen kunnen gericht zijn op: omgaan met boze buien en/of angsten, onderzoeken waar het gedrag van het kind voor staat, psycho-educatie om het gedrag van het kind beter te begrijpen, de opvoedvaardigheden te herstellen/ vergroten, samenwerking tussen ouders en de onderlinge communicatie binnen het gehele gezin te verbeteren. Het bredere netwerk kan op verzoek van het gezin ook betrokken worden bij de behandeling, denk aan familieleden, school en eventuele andere hulpverleners binnen het gezin.

Na de intake wordt bekeken of een aanvullend onderzoek nodig is om de klachten beter te begrijpen. Om een diagnose te stellen is er vaak een psychiatrisch onderzoek nodig. Ook wordt een psychiatrisch onderzoek ingezet om vermoedens vanuit een eerder psychologisch onderzoek te bevestigen.
Doel
Het doel van een psychiatrisch onderzoek is om een totaalbeeld te krijgen van het kind of de jongere op de verschillende ontwikkelingsgebieden:
• De algemene ontwikkeling: is er sprake van leeftijdsadequaat gedrag?
• De emotionele en sociale ontwikkeling: is er bijv. sprake van een negatief zelfbeeld, heeft het kind voldoende sociaal inlevingsvermogen, hoe is de gewetensontwikkeling?
• De cognitieve ontwikkeling: er wordt een globale schatting gemaakt van het niveau van het denken, de taal en het bedenken van oplossingen (N.B. dit is geen intelligentie-onderzoek).
• De lichamelijke ontwikkeling en biologische rijping: zijn er bijzonderheden in het uiterlijk, zijn er lichamelijke aandoeningen die te maken kunnen hebben met de aangemelde problematiek, is er al sprake van puberteitsontwikkeling?
Op basis van het beeld dat hiermee verkregen wordt, wordt bekeken of er sprake is van:
• Psychopathologische symptomen, d.w.z. kenmerken die te maken kunnen hebben met (kinder-)psychiatrische aandoeningen zoals autisme, ADHD, hechtingsproblematiek, depressie, angststoornis, psychose, etc. Er wordt onder andere gekeken naar problematisch of opvallend gedrag, opvallendheden in de opvallendheden in de taal, in het denken, in de motoriek en in de stemming en het uiten van emoties.
Werkwijze
De Verpleegkundig Specialist GGZ is op de hoogte van de gegevens uit de intake, ontwikkelingsanamnese en evt. eerder verrichte onderzoeken. Daarna worden er 1-1 afspraken gemaakt om een beter beeld te vormen. De afspraken duren een uur. Tijdens het onderzoek kan er gebruik gemaakt worden van een gesprek, tekenen, spel en andere fantasie-uitingen en aanvullende specifieke tests naar bijv. autisme, hechtingsproblematiek of depressie.
Advies
De bevindingen worden besproken in het multidisciplinaire team. Daarna volgt een adviesgesprek waarin de uitslag van het onderzoek en de daaruit voortvloeiende adviezen besproken worden met de ouders en eventueel de jongere. Ouders ontvangen een verslag van het onderzoek.

Het lichamelijk onderzoek wordt verricht door de Verpleegkundig Specialist binnen Praktijk Spijker. Om een volledig beeld te krijgen over de algehele gezondheid van uw kind wordt voorafgaand aan een farmacotherapeutische behandeling lichamelijk onderzoek verricht.

Psychiatrische klachten kunnen namelijk een lichamelijke oorzaak hebben. Om deze met zekerheid uit te sluiten is een volledigheid aan gegevens van essentieel belang. Tijdens het lichamelijk onderzoek kijkt de Verpleegkundig Specialist naar de functies van meerdere organen, o.a. het hart, de longen, de organen in de buik, de ledematen en onderzoekt ze de lymfeklieren. Wanneer hier bijzonderheden geconstateerd worden dan verwijst zij naar de kinderarts.

Wat is neurologisch onderzoek?

Neurologisch onderzoek wordt incidenteel ingezet wanneer vragen blijven bestaan over leerprestaties, de cognitieve ontwikkeling en men geen psychologische oorzaak vindt voor de huidige ontwikkelingen. Een korte screening wordt gedaan a.d.h.v testen en deze worden in de verwijsbrief aan de kinderarts teruggekoppeld.

Psycho-educatie is bedoeld om inzicht te krijgen over de betekenis van een eventuele diagnose die gesteld is. Bijvoorbeeld, ADHD, autisme, een stemmings- of angststoornis. Een diagnose wil over het algemeen zeggen dat de hersenen informatie anders verwerken dan bij leeftijdsgenootjes. Daarbij is het belangrijk om te blijven onthouden dat het kind of de jongere niet de diagnose is, maar een diagnose heeft. De vraag is hoe hier het beste mee om te gaan. En uiteindelijk zelfs hoe het kind of de jongere gebruik kan gaan maken van de sterke kanten die de diagnose met zich meebrengt. Waardoor zijn of haar kwaliteiten meer en meer tot uiting kunnen komen.

Werkwijze

Een behandelaar gaat aan de hand van gesprekken in gesprek met het kind of de jongere en zijn of haar ouders. Het gaat daarbij om het verkrijgen van inzicht in de manier waarop de diagnose zich uit bij het kind of de jongere. Want ieder kind met autisme, ADHD of een andere diagnose is uniek. Welke invloed heeft jouw diagnose op je dagelijkse leven? En hoe je om kan gaan met de gevolgen die de diagnose met zich mee brengen. Thuis, maar ook in het contact met vrienden en op school. Hierbij zal het zowel om de krachten als om de kwetsbaarheden gaan.

Doelgroep

Psycho-educatie is bedoeld voor kinderen en jongeren met autisme, ADHD, ADD, een stemmingsstoornis, angstaanvallen of een andere psychische aandoening en voor hun ouders/ verzorgers, broer(s) en zus(sen)

Farmacotherapie bij kinderen, jongeren en adolescenten

Wat is farmacotherapie?

Farmacotherapie is een behandeling met medicijnen die kan worden ingezet als ondersteuning naast psychologische behandelingen. Soms geven je psychische klachten zoveel problemen dat medicijnen eerst nodig zijn voordat behandeling kan starten of effect kan hebben. Meestal worden zowel medicatie als de therapie gelijktijdig gestart.

Klachten waarbij medicatie kan worden ingezet zijn:

 • aandachtstekort-, en hyperactiviteit (ADHD)
 • angst-, dwangklachten
 • stemmingsklachten
 • frustratie -intolerantie en overprikkeling

Hoe werken medicijnen?

Je hersenen hebben bepaalde stofjes nodig om goed te kunnen blijven werken. Als daarin een storing optreedt, kan dat negatieve gevolgen hebben thuis en op school. De juiste medicijnen hebben een werkzame stof die deze verstoringen kunnen verhelpen. De klachten verminderen dan aanzienlijk. Ook kan de medicatie ervoor zorgen dat de problemen die je ervaart in je dagelijks leven minder overheersend zijn. Hierdoor kun je beter aan je herstel werken.

Medicatie voorschrijven gebeurt heel zorgvuldig. Er wordt gekeken naar:

 • het juiste middel;
 • de juiste dosering;
 • het effect;
 • de bijwerkingen;
 • een inschatting hoe lang de medicatie nodig zal zijn.

Om het effect te weten kijken we ook naar je gewicht, je lengte en je bloeddruk. Deze geven belangrijke informatie over de juiste dosering en eventuele bijwerkingen.

Wie schrijft de medicijnen voor?

Alleen de Psychiater of de Verpleegkundig Specialist GGZ is bevoegd om medicijnen voor te schrijven. Als de verwijzer of een behandelaar denkt aan farmacotherapie dan wordt de psychiater of Verpleegkundig Specialist in consult gevraagd. Allereerst vindt een medicatie-intake plaats. In dit gesprek worden de klachten nogmaals doorgenomen, de lichamelijke ziekten in de voorgeschiedenis worden uitgevraagd. Soms is aanvullend laboratoriumonderzoek nodig. Daarna wordt de medicatie ingesteld. De duur van deze behandeling is sterk afhankelijk van de aard en omvang van de problemen en het soort medicatie.

Als je vragen hebt over de behandeling met medicatie kun je altijd contact met ons opnemen.